Νέα - Ανακοινώσεις

Τα τελευταία νέα μας

Οι ενεργειακές κοινότητες και η κοινωνική διαχείριση των ενεργειακών αναγκών της Σητείας

Μια προσπάθεια ζήμωσης χωρίς πολιτικό χρώμα και κατεύθυνση

Τα κτήρια καταναλώνουν σημαντικά ποσά ενέργειας και εκλύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα ενός αερίου το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη κλιματική αλλαγή. Σήμερα τα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) καταναλώνουν περίπου το 40% της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας ενώ η υπόλοιπη καταναλώνεται στη βιομηχανία, τη γεωργία και τις μεταφορές.

Τα κτήρια χρησιμοποιούν ενέργεια για το φωτισμό, τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, τη παραγωγή θερμού νερού καθώς και για τη θέρμανση και ψύξη των χώρων τους. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων στη χώρα μας (τα οποία έχουν κατασκευασθεί πριν το 2010) έχουν ελλιπή θερμική μόνωση, η συνολική ενεργειακή κατανάλωση τους είναι αρκετά υψηλή συγκρινόμενη με τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν.

Όπως είναι γνωστό η καύση ορυκτών καυσίμων συμβάλλει στην έκλυση θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα και στην επίταση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς ή άμβλυνση των επιπτώσεων τους σε αυτή λόγω της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια, επιβάλλει τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και την αντικατάσταση τους με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται στα κτίρια για τη παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης είναι:

Α) Ηλιακή θερμική ενέργεια για τη παραγωγή θερμού νερού (με ηλιακούς θερμοσίφωνες),

Β) Ηλιακή ενέργεια για τη παραγωγή ηλεκτρισμού (με φωτοβολταϊκά πλαίσια),

Γ) Στερεά βιομάζα όπως ξύλο και διάφορα προϊόντα του για τη παραγωγή θερμότητας (με τζάκια και σόμπες),

Δ) Συστήματα τηλεθέρμανσης με τη χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα (όπως βιομάζας και θερμότητας παραχθείσης από αντλίες θερμότητας),

Ε) Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ή άλλου τύπου αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης , και

Στ) Συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης με τη χρήση καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα (τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε μεγάλα κτίρια)

Οι περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σχετίζονται με τη παραγωγή θερμότητας, η κατανάλωση της οποίας στα Ελληνικά κτίρια είναι υψηλή (περίπου τα δύο τρίτα της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας στις κατοικίες είναι θερμότητα). Λόγω των διαφόρων τεχνολογικών καινοτομιών και βελτιώσεων τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες των ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται σήμερα στα κτίρια είναι πλέον ώριμες, αξιόπιστες και οικονομικές. Για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται η επιδότηση τους από τη πολιτεία για την εφαρμογή τους σε διάφορα κτίρια. Η πολιτική της Ε.Ε. όσον αφορά τη χρήση ενέργειας στα κτίρια στοχεύει:

Α) Στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας τους,

Β) Στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ, και

Γ) Στη μείωση των εκπομπών τους σε ανθρακούχα αέρια (CO2) για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. έχει εκδώσει δύο οδηγίες [τις 2010/31/EU και 2018/844/EU] μέσω των οποίων προωθεί τη κατασκευή νέων κτιρίων καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων ούτως ώστε να έχουν σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (Nearly Zero Energy Buildings). Σύμφωνα με τις δύο προαναφερθείσες οδηγίες όλα τα νέα δημόσια κτίρια που θα κατασκευάζονται μετά την 31/12/2018 και όλα τα ιδιωτικά κτίρια που θα κατασκευάζονται μετά την 31/12/2020 θα πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει σταδιακά να αναβαθμίζονται ενεργειακά και τα ήδη υφιστάμενα κτίρια.

Ένας άλλος τύπος κτιρίων τα οποία συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής είναι τα κτίρια μηδενικών εκπομπών (CO2) λόγω της χρήσης ενέργειας. Ένα τέτοιο κτίριο γίνεται αντιληπτό σαν:

 1. Το κτίριο το οποίο έχει υποκαταστήσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων με ΑΠΕ, και
 2. Όλη η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου που χρησιμοποιεί και παράγεται από ορυκτά καύσιμα αντισταθμίζεται σε ετήσια βάση με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο (Φωτοβολταική ενέργεια)

Η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων ούτως ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή τους αποδοτικότητα απαιτεί αρκετά κεφάλαια τα οποία σήμερα φαίνεται ότι δεν είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα (εκτός από εκείνα που προέρχονται από τα Ευρωπαικά διαρθρωτικά ταμεία μέσω του ΕΣΠΑ). Η χρημοτοδότηση της ενεργειακής τους αναβάθμισης μπορεί να επιτευχθεί με:

 1. Ιδιωτικά κεφάλαια,
 2. Τραπεζικό δανεισμό,
 3. Επιδοτήσεις των ενεργειακών επενδύσεων οι οποίες μπορεί να προέρχονται και από Ευρωπαικούς πόρους, και
 4. Χρηματοδότηση από τρίτους και συγκεκριμένα από εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Οι εταιρείες αυτές έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια και την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να υλοποιήσουν σύνθετα ενεργειακά έργα.

Η ίδρυση ενεργειακών συνεταιρισμών (ενεργειακών κοινοτήτων) θα δημιουργήσει συνεργατικούς οργανισμούς με επαρκή οικονομική επιφάνεια για να μπορέσουν να υλοποιήσουν ενεργειακά έργα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ. Η συμμετοχή των πολιτών σε ενεργειακές κοινότητες/συνεταιρισμούς θα τους προσφέρει πολλά οφέλη όπως:

Α) Οικονομικά, από τη διανομή των ετησίων κερδών που θα επιτυγχάνει ο συνεταιρισμός,

Β) Περιβαλλοντικά, καθώς τα υλοποιούμενα ενεργειακά έργα θα συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Το μέλος της ενεργειακής κοινότητας θα συμμετέχει κατά τη διάρκεια της τρίτης βιομηχανικής/τεχνολογικής επανάστασης στη προσπάθεια μετάβασης από την εποχή του άνθρακα και των ορυκτών καυσίμων στην μετά τον άνθρακα εποχή, και

Γ) Προσωπική ικανοποίηση καθώς θα συμβάλλουν στη παραγωγή ενός βασικού αγαθού το οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά, όπως η ενέργεια, και δεν θα εξαρτώνται για τη προμήθεια του από μεγάλους και συνήθως απρόσωπους και γραφειοκρατικούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Βέβαια σήμερα είναι δικαιολογημένη η επιφύλαξη του καθ ενός για τη συμμετοχή του σε συνεταιριστικά σχήματα/οργανώσεις δεδομένης αφ ενός της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στη χώρα και αφ ετέρου των πολλών αποτυχιών που είχαν τις τελευταίες δεκαετίες διάφοροι αγροτικοί και αστικοί συνεταιριστικοί οργανισμοί στην Ελλάδα. Η Ελληνική νομοθεσία για τη δημιουργία/λειτουργία των ενεργειακών συνεταιρισμών είναι πρόσφατη και περιλαμβάνει:

Α) Το νόμο 4513/2018 που αφορά τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, και

Β) Την Υπουργική απόφαση (του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 15084/382/2019 που αφορά τη πραγματοποίηση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τις ενεργειακές κοινότητες (δηλαδή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής σε διαφορετικό χώρο από εκεί που είναι εγκατεστημένοι οι (δυνητικά πολλοί) μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας με τους οποίους θα γίνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη δημιουργία και λειτουργία μιας ενεργειακής κοινότητας στην Ελλάδα απαιτούνται μεταξύ άλλων:

1.Τουλάχιστον η συμμετοχή 5 ιδιωτών εκ των οποίων τουλάχιστον το 50% συν ένα των εταίρων πρέπει να σχετίζονται με το τόπο που βρίσκεται η έδρα του συνεταιρισμού,

 1. Ο μέγιστος αριθμός των μερίδων που μπορεί να κατέχει ένας ιδιώτης εταίρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου,
 2. Τουλάχιστον το 10% των ετήσιων κερδών της ενεργειακής κοινότητας θα πρέπει να αποθεματοποιούνται, και

4.Ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ της κοινότητας για τη Κρήτη είναι τα 500 KW.

Μέσω του ΕΣΠΑ 2013-2020 η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει την οικονομική στήριξη των επενδύσεων ενεργειακών κοινοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν:

Α) Επιδότηση του κεφαλαίου της επένδυσης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 45-75% ανάλογα με τη περιφέρεια της χώρας όπου δραστηριοποιείται η κοινότητα,

Β) Το μέγιστο ποσό της ενεργειακής επένδυσης που δύναται να επιδοτηθεί κυμαίνεται σε 250.000-1.000.000 Ευρώ, και

Γ) Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ανέρχεται σε 30 μήνες.

Ενεργειακές κοινότητες υπάρχουν σήμερα σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Το 2014 είχαν καταγραφεί περίπου 2.400 ενεργειακές κοινότητες στην Ε.Ε. Ενδεικτικά:

1.Στη Γερμανία λειτουργούν σήμερα 869 ενεργειακές κοινότητες με 183.000 μέλη. Αυτές έχουν επενδύσει 2.7 δις Ευρώ σε έργα ΑΠΕ εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

2.Στην Αγγλία λειτουργούν σήμερα 198 ενεργειακές κοινότητες, και

3.Στη Γαλλία ο συνεταιριστικός οργανισμός ENERCOOP έχει 18.000 μέλη παράγοντας το 2015 120 GWh ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις αξιοποίησης της ηλιακής, αιολικής, υδροδυναμικής ενέργειας και της βιομάζας.

Συνεπώς στην σημερινή εποχή της αειφόρου ανάπτυξης, η επιτυχής μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκή εμπειρία από τη λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων/συνεταιρισμών δίδει το έναυσμα στον κάθε πολίτη να συμμετέχει προσωπικά στη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό σύστημα, διαφορετικό από το υπάρχον που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και διαταράσσει το κλίμα στο πλανήτη. Το νέο αυτό σύστημα θα βασίζεται σε μη ρυπογόνες ανθρακούχες ενεργειακές πηγές όπου η παραγωγή της ενέργειας θα γίνεται συνεργατικά σε τοπικό επίπεδο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Φίλες και φίλοι δεν μένουμε μόνο στο πόσο απαραίτητη είναι αυτή η κοινότητα. Θεωρούμε ότι η δημιουργική και οραματική εξέλιξη μιας πόλης πρέπει να αποτελέσει τη δημοτική κίνηση της κατ ουσία και έργο τοπικής ανάπτυξης.

Έχουμε υπεύθυνα Ρόλο στα τοπικά δρώμενα μέσω του ελέγχου παρεμβάσεων

 1. Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων
 2. Ενεργειακή αυτάρκεια
 3. Ενεργειακή αγροτική εκμετάλλευση
 4. Δράσεις διαχείρισης των πόρων μέσω της διαχείρισης απορριμμάτων, βιομάζας, ανακύκλωσης.

Στόχος-Σκοπός

Κάλυψη τοπικών αναγκών και όχι κέρδος

Παραγωγή και κατανάλωση φθηνής ενέργειας για τα μέλη του συνεταιρισμού και αργότερα για όλη τη κοινωνία και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες και το νοσοκομείο.

Δράσεις αξιοποίησης των πόρων με προαγωγή της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας, της αντιμετώπισης ρύπανσης υδροφόρων, δημιουργία εναλλακτικών σημείων ύδρευσης χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αξιοποίηση βρόχινου νερού, αφαλάτωση.

Προώθηση εξοικονόμησης ενέργειας σε αγροτικές χρήσεις με συμψηφισμό και εικονικό συμψηφισμό για τα σημεία άρδευσης (γεωτρήσεις κλπ)

Ηλεκτροκίνηση ως μέσο δωρεάν μεταφορών και τρόπο ζωής εντός της πόλης (κέντρο χωρίς αυτοκίνητα).

Ένα κοινωνικό οικοσύστημα αυτοδύναμο και αειφόρο

Οργάνωση της αγροτικής παραγωγής με χρήση νέων τεχνολογιών μείωσης περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων (ορθολογική γεωργία με αισθητήρες υγρασίας, θερμοκρασιών κλπ εντός θερμοκηπίων)

Στόχοι-Ορόσημα:

Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας με βάση τους παραπάνω στόχους και ώστε να δημιουργήσουν τις συνθήκες για εγγραφή μελών και συμμετοχές δημοτικών οργανισμών ή εταιριών οτα καθώς και τοπικών συλλόγων

Εξασφάλιση άδειας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ με στόχο τη δημιουργία οριακών κερδών για συντήρηση της κοινότητας και ενεργειακής στήριξης των κατοίκων

Συνέργειες με φορείς, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς κλπ για αδειοδότηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ  με τελικό στόχο την ισοσταθμισμένη παραγωγή με την κατανάλωση.

Διαχείριση έργων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε έργα διαχείρισης πόρων, ύδρευσης, άρδευσης.

Δωρεάν μετακινήσεις για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και κατασκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μίσθωση ηλεκτρικών σκούτερ

Οικονομική αυτάρκεια και αυτοτέλεια

Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα και επιχορηγήσεις

Μακροπρόθεσμη οικονομική αυτάρκεια μέσω δραστηριοτήτων

Συμμετοχή σε δημόσια έργα αναβάθμισης κτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργειακή θωράκιση μέσω πρόσβασης σε φθηνή ενέργεια των αδυνάτων ειδικές δράσεις.

Μέτρα στήριξης:

Ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους

Εξαίρεση από διαγωνιστικές διαδικασίες

Ειδικοί ευνοϊκοί όροι για σταθμούς ΑΠΕ

Απαλλαγή από τέλη ηλεκτροπαραγωγής

Προτεραιότητα αδειοδοτήσεων σε ΡΑΕ-ΔΕΔΔΗΕ

Έγκριση και ένταξη σε net metering και virtual net metering

Διεκδίκηση κρατικών χρηματοδοτήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Ήρθε η ώρα να πάρουμε το ενεργειακό κεφάλαιο του τόπου μας στα χέρια μας. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους πολίτες, απευθυνόμαστε στους συλλόγους, στα σωματεία, στο δήμο. Δεν είναι κάτι εφήμερο είναι διαρκές, διαχρονικό και προπαντών αειφόρο.

Υπόμνημα ΣΕΔΗΚ για αποζημιώσεις και ριζική αναδιοργάνωση Δακοκτονίας

Αναλυτικό και εμπεριστατωμένο υπόμνημα για τις αποζημιώσεις καθώς και για τη ριζική αναδιοργάνωση της Δακοκτονίας, κατέθεσε ο ΣΕΔΗΚ στον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη και το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινακης.

Ολόκληρο το υπόμνημα, έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ
Όπως ήδη γνωρίζετε, οι δραματικές εξελίξεις στον τομέα της ελαιοκομίας της Κρήτης εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας της συλλογικής δακοκτονίας που ήρθαν να προστεθούν στις εξίσου άσχημες εξελίξεις που επικρατούν στον τομέα των τιμών, έχουν προκαλέσει βαθειά απογοήτευση και σοβαρούς προβληματισμούς σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς αλλά και όλες τις εμπλεκόμενες με την ελαιοκομία επιχειρήσεις της Κρήτης .

Συνεδρίαση της Δημοτικής ομάδας του συνδυασμού ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον

Την Πέμπτη 12.12.2019 συναντήθηκαν οι εκλεγμένοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι της πόλης μετά από πρόσκληση του επικεφαλής Νίκου Κουρουπάκη.

Θέμα συζήτησης ήταν, η αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας της δημοτικής αρχής σε σχέση με τις προτεραιότητες που η παράταξη μας θεωρεί απαραίτητες για την ανάπτυξη της περιοχής  και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 5/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 05.09.2019 στις 20:00,  συνεδρίασαν οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι κοινοτικοί σύμβουλοι της πόλης της παράταξης μας, μετά από πρόσκληση του επικεφαλής Νίκου Κουρουπάκη, στο γραφείο της Δημοτικής παράταξης.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η διαδικασία ανάδειξης των μελών του προεδρείου και των επιτροπών οικονομικών και ποιότητας ζωής του δημοτικού συμβουλίου. Έγινε αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας, των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών από τον επικεφαλής της παράταξης. Στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμβούλων όπου σε άριστο κλίμα συνεργασίας, αποφασίστηκε ομόφωνα ποιά μέλη θα προτείνει η παράταξη για το προεδρείο και τα μέλη των επιτροπών που της αναλογούν.

Επιστολή στο νέο Δήμαρχο κ. Γιώργο Ζερβάκη

Σητεία, 8/8/2019

Αγαπητέ Δήμαρχε, φίλε Γιώργο

Η πόλη μας την 8ετία που πέρασε βίωσε μια πολιτική η οποία ήταν καταστροφική. Χάθηκε περισσότερος χρόνος απ όσο έπρεπε με αποτέλεσμα η Σητεία να είναι ουραγός στην ανάπτυξη. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους εκτός φυσικά της απλής διαχείρισης ήταν ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε αντιπολιτευτικός λόγος ο οποίος θα ωθούσε στο να μειώσει την ένταση της «πτώσης».

Οι πολίτες της Σητείας σου έδωσαν την εντολή να αλλάξεις όλα αυτά τα οποία έφεραν σε αυτό το σημείο τον δήμο και σ εμάς την ευθύνη να σταθούμε με ουσιαστικές προτάσεις και εποικοδομητικό έλεγχο στο νέο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής ομάδας του συνδυασμού ΣΗΤΕΙΑ: Επιστροφή στο Μέλλον

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής ομάδας του συνδυασμού ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον

 

Την Τετάρτη 12.06.2019 συναντήθηκαν  οι 7 εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι 2 κοινοτικοί σύμβουλοι της πόλης μετά από πρόσκληση του επικεφαλής Νίκου Κουρουπάκη.

Θέμα συζήτησης η πορεία μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής αρχής και η στάση της παράταξης στο νέο τοπίο που διαμορφώνει ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”.

Μετά την εισήγηση του κ Κου Κουρουπάκη ακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις των συμβούλων που κατέληξαν σε ομόφωνες αποφάσεις:

Ευχαριστήριο συνδυασμού ΣΗΤΕΙΑ: Επιστροφή στο Μέλλον

Φίλες και φίλοι, αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες

Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  όλους όσοι συμπορεύθηκαν με την παράταξη «Σητεία: επιστροφή στο Μέλλον» και μας τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστούμε επίσης όλες και όλους τους υποψήφιους του Συνδυασμού μας για την έντιμη, αξιοπρεπή και πολιτισμένη συμμετοχή τους στην εκλογική αναμέτρηση. Λειτουργήσαμε από την αρχή έως το τέλος της εκλογικής μάχης με γνώμονα τις γνήσιες πολιτικές και ηθικές αξίες, τον πολιτικά τεκμηριωμένο λόγο και πορευθήκαμε χωρίς συναλλαγές και κρυφές συμφωνίες, μακριά από παλαιοκομματικές και πελατειακές μεθοδεύσεις.

Δεσμευόμαστε ότι στο νέο αυτοδιοικητικό πεδίο του «Κλεισθένη» θα υπηρετήσουμε τις κοινές υποθέσεις με ανιδιοτέλεια και πνεύμα συνεργασίας, στηρίζοντας τις όποιες θετικές πρωτοβουλίες και δράσεις της νέας Δημοτικής Αρχής. Θα είμαστε κριτικά παρόντες με μαχητική στάση και κύριο στόχο να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και πρόοδος του Δήμου μας. Θα εργαστούμε για να δημιουργηθούν όλες οι πρόσφορες για την ανάπτυξη προϋποθέσεις με κύριο γνώμονα την προώθηση έργων και τη βελτίωση υποδομών. Στόχοι επιβαλλόμενοι κατά προτεραιότητα, για εμάς,  είναι η αξιοποίηση Αεροδρομίου και Λιμένα Σητείας, η κατασκευή μαρίνας, η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα μέχρι τη Σητεία και νέων οδικών αξόνων, η κατασκευή Δημοτικού Μεγάρου και Δημοτικών σφαγείων, η βελτίωση των υποδομών του Γεωπάρκου και  γενικά η προώθηση όλων των προγραμματικών θέσεων της παράταξής μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν προεκλογικά. Ευχόμαστε επιτυχία στη νέα Δημοτική Αρχή και θα επιδιώξουμε την  πρόοδο και προκοπή  όλων των Δημοτών της πόλης και των χωριών μας.

 

Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού

«Σητεία: Επιστροφή στο Μέλλον»

Ευχαριστήριο Τσιφετάκη Μανώλη

Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους που με στήριξαν με κάθε τρόπο και με τίμησαν με την ψήφο τους στην εκλογική διαδικασία για το Δήμο Σητείας.

Η θητεία μου δίπλα στον έμπειρο δήμαρχο, Νίκο Κουρουπάκη μου έδωσε νέες δυνάμεις και εμπειρίες. Υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να προσφέρω αφειδώλευτα τις υπηρεσίες μου στο Δήμο Σητείας.

Εκείνο που προέχει είναι η ουσιαστική συμμετοχή στις κοινές υποθέσεις και η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που ταλανίζουν το Δήμο μας. Η περιοχή μας έχει τεράστιες δυνατότητες, που μόνο μέσα από την αγαστή συνεργασία των τοπικών παραγόντων μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν με μοναδικό γνώμονα το κοινό καλό.

Θέλω να συγχαρώ το νέο Δήμαρχο Σητείας Γιώργος Ζερβάκης και να του ευχηθώ να έχει επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει επ ωφελεία της κοινωνίας μας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης μας Νικος Κουρουπακης , δεσμευόμαστε ότι θα λειτουργήσουμε ενωτικά και δημιουργικά για το Δήμο μας στη νέα δημοτική περίοδο.

Τσιφετάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου