Νέα - Ανακοινώσεις

Τα τελευταία νέα μας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟΥ Σ/Ν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 4042/2012 ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 851/852 Ε.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟΥ Σ/Ν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 4042/2012 ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 851/852 Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 19.11.2020 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΗΤΕΙΑ: Επιστροφή στο μέλλον»

Άρθρο 5
Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
(παρ. 4 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Μετά το άρθρο 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), προστίθεται άρθρο 1α ως εξής:

«Άρθρο 1Α
Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Για την παρακολούθηση του συστήματος και κατ’ επέκταση τη δίκαιη αντιμετώπιση των εμπλεκομένων, οι όροι πρέπει να καθοριστούν τεκμαρτά σύμφωνα με μελέτες που υπάρχουν ή θα εκπονηθούν έπειτα από σχετική εφαρμογή αλγορίθμων. Για παράδειγμα ένα εστιατόριο με Χ τραπέζια ενδέχεται να παράγει Ψ απόβλητα οργανικά και Ζ ανακυκλώσιμα. Αντίστοιχα ένα ξενοδοχείο με Χ κλίνες και Ψ προσωπικό θα παράγει Ζ απόβλητα κοκ. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύστημα ζυγίσεων σε κάθε φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 6
Υποπροϊόντα – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4042/2012 (παρ. 5 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Τα υποπροϊόντα τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής νέων πρώτων υλών και επανεισέρχονται στην αλυσίδα να έχουν τεκμηριωμένα αγοραστεί από εγχώριες μονάδες ανακύκλωσης, ΚΔΑΥ κλπ.

Άρθρο 7
Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων και κατάλογος αποβλήτων – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4042/2012  (παρ. 6 και 7 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Αποχαρακτηρισμός με συγκεκριμένους όρους ότι δεν δημιουργεί συνθήκες αισχροκέρδειας από εκείνους που παράγουν τα συγκεκριμένα «υποπροϊόντα». Υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης των τιμών αν δεν μπουν όροι που να συνδέουν την τιμή του δευτερογενούς υλικού με την τιμή του πρωτογενούς υλικού.

Άρθρο 8
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού – Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4042/2012 (παρ. 8 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Να δίνεται οι δυνατότητα σε φορείς που διαχειρίζονται απόβλητα να μπορούν να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης λόγω μεγάλης εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων χωρίς δικαίωμα ψήφου στην επιλογή εταιρείας είτε συλλογής και μεταφοράς είτε διαχείρισης. Ιδιαίτερα για τα επικίνδυνα απόβλητα η διαχείριση αποβλήτων οφείλει να είναι καθετοποιημένη αφού δεν υφίσταται ο στόχος της ανακύκλωσης ή υφίσταται με συγκεκριμένες

Άρθρο 11
Πρόληψη αποβλήτων
(παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Δημιουργία ΚΔΕΥ.
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Να αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα των ΚΔΕΥ στο συνολικό στόχο ανακύκλωσης του οικείου Δήμου που υλοποιεί εγκαταστάσεις ΚΔΕΥ. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας των ΚΔΕΥ έπειτα από σύμβαση του οικείου δήμου με ανάδοχο.

Άρθρο 13
Απόβλητα τροφίμων – Προσθήκη νέου άρθρου 44β στο ν. 4042/2012 (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Προστίθεται νέο άρθρο 44β στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:
«Άρθρο 44β
Απόβλητα τροφίμων
1. Για την επίτευξη του σκοπού της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, το οποίο αποτελεί τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να:
α) μειώνουν τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης και στα νοικοκυριά, καθώς και τις απώλειες τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού μέχρι το 2030…

Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Πρέπει να οριστούν τα κριτήρια διαφοροποίησης των αποβλήτων τροφίμων από τα οργανικά απορρίμματα.
Οργανικά απορρίμματα που οδηγούνται σε διαδικασία παραγωγής ζωοτροφών θα περιλαμβάνονται στους στόχους της ανακύκλωσης και θα προσμετρούνται;

Άρθρο 17
Οικονομικό κίνητρο για χρήση ανακυκλωμένης ύλης (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προστίθενται τα εξής αγαθά στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248):
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Πρέπει η χρήση δευτερογενών υλικών που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα να είναι κατ αποκλειστικότητα και μόνο σε περίπτωση μη επάρκειας να χρησιμοποιούνται ύλες από το εξωτερικό σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας. Ωστόσο θα πρέπει να οριστεί ενιαία τιμολογιακή πολιτική ώστε να  παταχθούν ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Άρθρο 19
Ανάκτηση αποβλήτων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4042/2012 (παρ. 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Στο υπόλειμμα του ΚΔΑΥ περιλαμβάνονται υλικά που έχουν συλλεχθεί χωριστά με σκοπό την ανακύκλωση σε ποσοστό τουλάχιστον 4%-6%. Θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία αποτέφρωσης μόνο έπειτα από μηχανική διαλογή (στους χώρους καύσης) και παραγωγή RDF/SRF (Ποιοτικός  ελεγχος για συγκεκριμένη ποιότητα, διαστάσεων τεμαχιδίων κλπ

Άρθρο 20
Αναβάθμιση της χωριστής διαλογής – ανακύκλωσης – Προσθήκη νέου άρθρου 44δ στο ν. 4042/2012
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Τα περισσότερα ΚΔΑΥ στην Ελλάδα είναι απαρχαιωμένα. Με ευθύνη ποιου θα γίνει η αναβάθμισή τους; Της ΕΕΑΑ, του ανάδοχου λειτουργίας; Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε αρκετές ΜΕΑ θα αναβαθμιστούν και αυτές; Η μακρόχρονη αδειοδότηση και ο σχεδιασμός των ΜΕΑ έχει δημιουργήσει τη στρέβλωση ότι πρόκειται να κατασκευαστούν το 2020-2021 ΜΕΑ οι οποίες είναι εκτός των όρων της παρούσας (υπόλειμμα 42% π.χ. για τη ΜΕΑ Σητείας). Τι θα γίνει με αυτά τα εργοστάσια;

Άρθρο 24
(παρ. 13 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων – Προσθήκη άρθρου 27Β Από την 1η Ιανουαρίου 2027 δύναται να υπολογίζονται τα αστικά βιολογικά απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία ως ανακυκλωμένα μόνο αν, σύμφωνα με το άρθρο 42, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν διαχωριστεί στην πηγή.

Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Αυτό θίγει ιδιαίτερα τις ΜΕΑ αφού η κομποστοποίηση διενεργείται έπειτα από μηχανική διαλογή. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος εγκατάστασης συστημάτων κομποστοποίησης μετά από μηχανική διαλογή αν δεν αναγνωρίζεται σαν ανακυκλωμένο το υλικό που παράγεται; Επομένως οι υφιστάμενες ΜΕΑ θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα συμβατότητας με αυτό το σχέδιο νόμου.

Άρθρο 31
Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Προστίθεται άρθρο 44στ στον ν. 4042/2012 (Α΄24) ως ακολούθως:
Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
1. Οι διαδικασίες εκπόνησης ή ανάθεσης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών, όπως και χωροθέτησης, δημοπράτησης, κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία υλοποίησης αυτών υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η χωροθέτηση των εν λόγω μονάδων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και τα σχετικά κριτήρια χωροθέτησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) που εγκρίθηκε με την με αρ. 39/31.08.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 185) και σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209).
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Θίγεται ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση αφού δεν θα έχει λόγο στη χωροθέτηση, στη δυναμικότητα και στον τρόπο λειτουργίας των μονάδων αυτών.

Άρθρο 32
Τέλος ταφής – Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το σύνολο των αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) επιβαρύνεται με τέλος ταφής. Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι Oργανισμοί Tοπικής Aυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καθώς και νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).
3. Ειδικότερα για τα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων, από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τις μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή τις μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) με τους ακόλουθους κωδικούς του ΕΚΑ: 19 12
12 [άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11], 19 12 10 [καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)], 19 05 (απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων), 19 06 04 (προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων), 19 06 06 (προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων) και 19 06 99 (απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), το τέλος ταφής ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Πρέπει να οριστεί ελάχιστα αποδεκτό ποσοστό που θα οδηγείται σε ταφή. Δεν μπορεί το 100% των απορριμμάτων να διαχειρίζονται. Επίσης τα επικίνδυνα απόβλητα τα οποία δεν επιδέχονται περεταίρω διαχείριση ή αξιοποίηση θα επιβαρύνονται με τέλος ταφής;

9. Για την καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των υπόχρεων της παρ.1 και, στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος.
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
Εφ όσον οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού δεν συμμετέχουν στην διαδικασία σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας γιατί να έχουν την ευθύνη καταβολής του τέλους ταφής;

Άρθρο 34
Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων – Προσθήκη νέου άρθρου 16Α στον ν. 4042/2012

1. Η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ιδίως η συλλογή, η μεταφορά,  η αποθήκευση, η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεση τους) διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 14, συμπεριλαμβανομένης δράσης που να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό, καθώς και τον έλεγχο των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35.
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
-ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «έως τον τελικό προορισμό». ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΧΥΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ;
-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ;
-ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΡΑ
ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΦΡΑ ΕΧΕΙ ΕΞΑΧΘΕΙ ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΑΚΟΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.
-ΓΙΑ ΔΕ ΤΗΝ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ …..

Άρθρο 51
Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4042/2012
Αριθμείται ως παρ. 1 η μόνη παράγραφος και τροποποιείται, προστίθενται νέες παρ. 2 και 3 στο άρθρο 44 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 44
Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
1. Τα ποσά που καταλογίζονται στην Ελληνική Δημοκρατία από 1ης.7.2022 ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. ή λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά.
Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α., τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά τη διαδικασία  κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους Ο.Τ.Α.. Το ύψος του παρακρατούμενου ποσού από τους ανωτέρω πόρους αντιστοιχεί στο επιβληθέν πρόστιμο λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του.
2. Στην περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων επιχειρήσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων «ιστορικών» αποβλήτων τα οφειλόμενα ποσά επιμερίζονται στους υπαίτιους στη βάση των ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων (ιστορικά απόβλητα) των οποίων η διαχείριση δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και την εθνική νομοθεσία. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλονται ως πρόστιμα τα καταλογιζόμενα ποσά στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, τα οποία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε – ν.δ 356/1974, Α’ 90) και βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ) προϋπολογισμού 3739.
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Ποιος θα είναι ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει την ευθυγράμμιση των
υγειονομικών μονάδων με την κείμενη νομοθεσία; Υπήρχε αναφορά και σε παλαιότερες νομοθεσίες
αλλά ουδέποτε ελέγχθηκε ή τηρήθηκε.

Άρθρο 53
Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ και Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση άρθρων 227 και 228 του ν. 4555/2018
2. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με την επιφύλαξη του οικείου ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με το οικείο ΤΣΔΑ,
μπορεί να προβαίνουν:
α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων,
β. στην υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΑΥ μέχρι και Β΄ κατηγορίας του ν. 4014/2011 (Α’ 209),
γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β κατηγορίας του ν. 4014/2011,
δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β κατηγορίας του ν. 4014/2011.».
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Οι δήμοι να μπορούν να κατασκευάζουν μονάδες ΚΔΑΥ και βιοαποβλήτων χρησιμοποιώντας προγράμματα ΣΔΙΤ.
5. προγράμματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής και άλλα μέτρα που ενθαρρύνουν την αποτελεσματική συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και υλικών…
Παρατηρήσεις-τροποποιήσεις.
-Θα πρέπει να οριστεί ποια υλικά περιλαμβάνονται σε σύστημα εγγυοδοσίας και επαναχρησιμοποίησης στην αρχική τους μορφή και ποια υλικά περιλαμβάνονται στο σύστημα εγγυοδοσίας προς ανακύκλωση και επανεισρροή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για παράδειγμα στη πρώτη κατηγορία  εντάσσονται οι γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες π.χ. φιάλες αναψυκτικών, μπύρας κλπ ενώ στη δεύτερη εντάσσονται οι συσκευασίες pet και hdpe οι οποίες όμως θα ανακυκλωθούν και θα προστεθούν σε ποσοστό 30% σε παρθένο υλικό για την κατασκευή των ίδιων αντικειμένων χρήσης; Για τη δεύτερη κατηγορία πρέπει να υπάρξει σύστημα εποπτείας τιμών ώστε να μην «ξεφύγει» η τιμή των δευτερογενών υλικών ή να μην πέσει πολύ διότι και οι δύο περιπτώσεις θα δημιουργήσουν στρεβλώσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Σε περιπτώσεις που δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές στη παραγωγή πλαστικών να προωθείται η χρήση 100% ανακυκλωμένου πλαστικού. Για παράδειγμα οι σάκοι των απορριμμάτων θα μπορούσαν να κατασκευάζονται από 100% δευτερογενές ανακυκλωμένο πλαστικό ή οι κάδοι των απορριμμάτων. Θα μπορούσαν οι ΟΤΑ Α βαθμού στους διαγωνισμούς προμήθειας των συγκεκριμένων προϊόντων να ζητούν να αποτελούνται από υψηλότερο ποσοστό δευτερογενούς υλικού αποδεδειγμένα.
• Οι συνεργασίες με ανεξάρτητους και εξωτερικούς φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Ιδιαίτερα σε περίπτωση των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων θα μπορεί ο οικείος δήμος να συνάπτει σύμφωνα συνεργασίας με υφιστάμενες μονάδες κομποστοποίησης, αναερόβιας χώνευσης και παραγωγής ζωοτροφών εφ όσον οι δυναμικότητες και ο τρόπος λειτουργίας καλύπτει τις ανάγκες αυτές.
• Οργάνωση και λειτουργία ανεξάρτητου συστήματος διαχείρισης οργανικών αποβλήτων στα πρότυπα των ΣΕΔ αλλά με διευρυμένες αρμοδιότητες διαχείρισης και πρόβλεψη κατασκευής μονάδων εκμετάλλευσης παραγόμενων προϊόντων π.χ. Κομπόστ, βιοαέριο, ζωοτροφές.
• Ένταξη των ενδιάμεσων μονάδων μεταποίησης δευτερογενών ανακυκλωμένων υλικών στο σύστημα της ανακύκλωσης και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού με δυνατότητα συμμετοχής σε ΣΣΕΔ. Οι γνώση και η εμπειρία που υπάρχει σε τέτοιες μονάδες διαχείρισης είναι πολύτιμη.
• Πρόγραμμα ανακατασκευής παλαιών απορριμματοφόρων των ΟΤΑ με σκοπό να περιοριστεί η δαπάνη αγοράς νέων όπου είναι εφικτό. Δυνατότητα εποχιακής μίσθωσης απορριμματοφόρων για τις έκτακτες ανάγκες των Δήμων καθώς και κινητών πράσινων σημείων.
• Αυστηρή εφαρμογή του γραμμικού μοντέλου στα επικίνδυνα απόβλητα είτε υγειονομικά είτε από άλλες χρήσεις και δυνατότητα αποχαρακτηρισμού της επικινδυνότητας μετά από επεξεργασία και εξυγίανση κυρίως στις ρυπασμένες συσκευασίες.

Για το συνδυασμό: Νίκος Κουρουπάκης
Επικεφαλής παράταξης «Σητεία:Επιστροφή στο μέλλον».