Νέα - Ανακοινώσεις

Τα τελευταία νέα μας

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στην ανατολική Κρήτη, τον Έβρο και τη Ροδόπη και τη νότια Πελοπόννησο που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση μέχρι 31.01.2022, (και ώρα 23:59) καθορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για τις ΕΠΜ θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες,  θα υποδείξουν εάν και ποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες κάθε περιοχής ενώ τα Σχέδια Διαχείρισης θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια και τους όρους άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις επιμέρους περιοχές της κάθε μελέτης.

 

EPM9a_Chriseis_Siteia